Ing. Miroslav Koseček nezávislý profesionál pre podnikovú analytiku a plánovanie

kompetenčné oblasti

 • manažérske informačné systémy (MIS) - business intelligence
  vytváranie systémov pre komplexné podnikové výkazníctvo, reporting, analýzy
 • dátové sklady /data warehousing
  systém na zbieranie a integrovanie dát z rôznych systémov napr. ERP, výroba, personalistika a mzdy, billingové systémy, plánovanie, externé dáta a pod.
 • data mining
  dolovanie dát, automatizované vyhľadávanie zaujímavých informácii vo veľkých dátových celkoch
 • plánovanie a rozpočtovanie
  systémy pre rýchlu tvorbu a úpravu plánov a rozpočtov na ktorých môže pracovať mnoho pracovníkov paralelne
 • databázy
  zbieranie, spracovanie a analýza dát v podnikových databázach
 • big data
  analytické využitie veľkých objemov rýchlo sa meniacich rôznorodých (štruktúrovaných i neštruktúrovaných) dát z množstva rôznych zdrojov spracúvaných paralelne v mnohých zosieťovaných počítačoch naraz

ponúkané činnosti

analýzy
 • analýza potrieb firmy, užívateľov
  zisťovanie potrieb a problémových oblastí firmy, mapovanie informačných potrieb a požiaviek manažérov a ďalších pracovníkov za účelom vytvorenie manažérskeho informačného systému
 • analýza dátových zdrojov a čistoty dát
  zisťovanie kvality a vzájomnej konzistencie údajov zhromaždených v podnikových informačných systémov
 • štúdia realizovateľnosti
  posúdenie navrhovaných riešení – technológie, architektúry vzhľadom na potreby organizácie a potreby budúcich užívateľov, detailné zhodnotenie návrhu projektu, odhad rizík a finančnej náročnosti
návrhy riešení
 • návrh architektúry manžérskych informačnýh systémov
  návrh technologickej platformy a spôsobu zbierania a konsolidácie dát, ich spracovania, uloženia a distribúcie iformácií budúcim užívateľom
 • návrh dátového skladu
  návrh tabuliek (star schéma) konceptuálny aj fyzický, návrh základných mechanizmov ETL procesov a ich kontroly
 • návrh data-martov
  návrh závislých datamartov z dátového skladu, prípadne aj nezávislých datamartov
 • návrh OLAP kociek
  návrh dimenzionálnej mapy hierarchií a ukazovateľov
 • projektového plánu
  definovanie kompetencií členov projektového tímu,návrh míľnikov a čiastkových úloh, odhad ich časovej náročnosti, rozdelenie úloh medzi členov projektového tímu, vytvorenie časového harmonogramu
 • návrh kociek pre plánovanie a rozpočtovanie
  návrh dimenzií kociek, konsolidačných hierarchií a ukazovateľov a väzieb medzi dimenziami, ukazovateľmi a kockami
vývoj a dodávky riešení
 • vývoj dátového skladu
  tvorba tabuliek, indexov, triggrov, procedúr, vývoj ETL procesov – dátových púmp ich automatizácie a kontrolých mechanizmov, vytvorenie staging area resp ODS – operational data store
 • vývoj OLAP kociek
  vytvorenie ETL procesov pre dimenzie, ukazovatele”]measures) a kocky, zabezpečenie kociek
 • tvorba zostáv, reportov, grafov, dashboardov z databázových systémov a tabuliek
  Cognos Report Studio, Query Studio, Analysis Studio, Workspace Advanced, Worrkspace, Tabelau, Adivzor, Chartio
 • vytváranie portálov na sprístupnenie dát užívateľom
  vytvorenie personalizovaného portálu pre prístup k informáciám a jeho zabezpečenie  pomocou prístupvých práv
 • vývoj systémov pre plánovanie a rozpočtovanie
  vývoj kociek, vytvorenie prepojení, napojenie na dátové zdroje
 • vývoj SQL a PL/SQL aplikácii pre výkazníctvo a analýzy
  tvorba skriptov pre SQL databázy
 • riadenie projektov
  vedenie a motivovanie tímu, zadávanie a kontrola úloh, komunikácia so zákazníkom, riešenie konfliktov a krízových situácií

technologické platformy

 • business intelligence
  • IBM Cognos Business Intelligence
  • Datawatch
  • Tableau
  • Advizor
  • Chartio
 • databázy
  • Oracle SQL, PL/SQL
  • Microsoft SQL Server, T-SQL
  • Postgresql
  • MySql
 • plánovanie a ropočtovanie
  • IBM Cognos TM1
 • data mining
  • Microsoft SQL Server
 • big data
  • Apache Spark

kontaktné údaje

 

Zdieľať na Sieti: